INTEGRITETSPOLICY

Bilia JLR Import Sweden AB (nedan ”Bilia” eller ”vi”) värnar om din personliga integritet och genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter som vi samlar in i samband med att du gör ett köp av våra varor och/eller tjänster eller på annat sätt besöker vår hemsida. Vi behandlar självklart dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd och har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller otillåten förstörelse, förlust eller ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst och andra otillåtna former av behandling.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?


Bilia JLR Import Sweden AB, org.nr 559441-4830, med adress Baltzarsgatan 31, 211 36 Malmö och telefonnummer 010–497 96 58 är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter i enlighet med denna policy.


Behandlade personuppgifter samt ändamål och rättslig grund för behandlingen


De personuppgifter som vi behandlar är uppgifter som du lämnat till oss eller uppgifter som vi samlat in från en tredje part.


För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås:

 • När du gör förfrågningar via vår webbplats så behandlar vi uppgifter om ditt namn, dina kontaktuppgifter, registreringsnummer samt dina kommentarer för att hantera de frågor du ställer via online-formulär, chattfunktioner etc. innan en försäljning. Din specifika förfrågan, kan t.ex. handla om provkörning av en bil, beställning av broschyrer och prislistor eller begäran om kontakt.


För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

 • Ditt namn, dina kontaktuppgifter, fordonets registreringsnummer, fordonsinformation behandlar vi för att t.ex. skicka marknadsföring via brev till dig. Detta kan ske mot bakgrund av information vi har från offentliga listor och/eller från vår kundrelation. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna kommunicera med dig, såvida du inte har gett ett aktivt samtycke till marknadsföring. Utskick av brev avseende marknadsföring sker inte om du anmält att du inte önskar detta.
 • För att utveckla, förbättra våra produkter, tjänster, applikationer, tekniska system och IT- infrastruktur samt genomföra tester i samband med detta använder vi i vissa fall dina personuppgifter. Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt att utveckla de system vi använder eller för dig att kunna besöka vår webbplats, handla i vår webbshop eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya tjänster.


För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter om du har lämnat samtycke till det:

 • Ditt namn, dina kontaktuppgifter, registreringsnummer samt dina kommentarer används i marknadsföringssyfte, bland annat för att rikta vår individuella kommunikation till dig via e- post, SMS eller MMS mot bakgrund av dina intresse- och fokusområden samt för att skicka dig relevant marknadsföring kring bilar, tillbehör och underhåll av dessa, samt finansiering och försäkring och även i form av nyhetsbrev.


För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser:

 • Vi behandlar även dina personuppgifter i den mån behandlingen är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser som vilar relevanta bolag i Bilia-koncernen.


Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?


Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter endast av relevanta bolag i Bilia-koncernen samt av Bilia koncernens interna IT-bolag, Motorit AB. När vi delar personuppgifter med relevant bolag i Bilia-koncernen är bolaget i de allra flesta fall personuppgiftsbiträde till oss vilket innebär att bolaget behandlar dina personuppgifter för vår räkning. Till exempel delar vi dina personuppgifter med Bilia AB som på vårt uppdrag sköter marknadskommunikationen med dig som kund. Vi delar även personuppgifter med andra aktörer som är våra personuppgiftsbiträden t.ex. leverantörer som vi anlitar för datalagring eller annan datahantering, betalningstjänster, distribution av varor eller information, tryck, marknadsföring eller analyser. Personuppgiftsbiträdet har ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och Bilia ingår biträdesavtal med leverantören.


Vi behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att dina rättigheter skyddas genom att överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Lämpliga skyddsåtgärder kan exempelvis utgöras av att mottagarlandet har en adekvat skyddsnivå eller säkerställas via EU-godkända standardavtalsklausuler. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES kan även ske om du uttryckligen samtyckt till detta alternativt att överföringen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och Bilia eller för att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal på din begäran.


Bilia kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin hantering av dina personuppgifter:

 • Vi kan komma att lämna ut dina kontaktuppgifter och fordonsuppgifter till fordonstillverkare för respektive fordonsmärke. Det är framförallt fråga om fordonsinformation som lämnas utmen för att hantera återkallelser och garantiärenden.
 • Vi kan komma att lämna ut uppgifter om ditt fordon till andra aktörer inom fordonstillverkarens auktoriserade nätverk i syfte att möjliggöra för nätverket att erbjuda dig rätt verkstadstjänster.
 • För att ge dig en bättre kundupplevelse så kan vi komma att dela dina personuppgifter med andra bolag inom Bilia-koncernen.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?


Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att följa tvingande lag, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med nedan.

 • Om du samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter så sparar vi dem tills du återkallar samtycket.
 • Då du ringer vår kundservice, och inte väljer att tacka nej till att ditt samtal spelas in, så sparar vi samtalet i tre månader.


Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.


Dina rättigheter


Nedan följer en beskrivning av de rättigheter du har avseende vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan. Mer information om dina rättigheter hittar du på Integritetsskyddsmyndigetens hemsida, https://www.imy.se/


Rätt till information

 • Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi gör det bland annat genom denna integritetspolicy, våra hemsidor, i vissa dokument du får från oss, via skyltar och dekaler samt genom att svara på frågor från dig.Rätt att inge klagomål


 • Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten , https://www.imy.se/

Rätt att återkalla ditt samtycke


 • Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.

Rätt att invända


 • Du kan invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål och profilering. Då kommer vi upphöra att behandla dina uppgifter. Du har även rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas baserat på en intresseavvägning.

Rätt till tillgång


 • Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas. Du har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

Rätt till rättelse


 • Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss korrekta uppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)


 • Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter, t.ex. om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna samlades in för, om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar det , om behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas eller om du motsatt dig behandling som sker baserat på en intresseavvägning. Vi kan dock inte radera uppgifterna i de fall uppgifterna är nödvändiga för oss för att exempelvis fullgöra vårt avtal med dig eller för att följa tillämplig lagstiftning.
Rätt till begränsning

 • Du kan i vissa särskilda situationer begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas, t.ex. om du anser att uppgifter om dig är felaktiga och du begärt rättelse av dina uppgifter eller om du invänt mot en behandling och vi utreder om vårt intresse väger tyngre än ditt intresse att personuppgifterna inte behandlas.
Rätt att flytta dina personuppgifter (dataportabilitet)

 • Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi grundar behandlingen på avtal med dig har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.
Kontaktinformation
Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka brev till Bilia på adressen ”Bilia Personbilar AB Attention: Kundservice, Bilia JLR Import Sweden AB, Strömledningsgatan 11, 721 37 Västerås” eller maila till Bilia på [email protected]. Har du frågor om kring vår hantering av personuppgifter är du även välkommen att kontakta oss per telefon 0771-400 000 och uppge att du söker vårt dataskyddsombud.

Denna integritetspolicy fastställdes av Bilia JLR Import Sweden AB den 2024-01-29.