UPPFYLLANDE AV EURO 6
EURO 6, DIESELMOTORER OCH SELEKTIV KATALYTISK REDUKTION: VAD ÄR DEF, HUR SKER PÅFYLLNING SAMT ANDRA VANLIGA FRÅGOR

Vi förklarar vad utsläppslagstiftningen Euro 6 innebär för våra bilar, förare och miljön.

VAD ÄR EURO 6?

Euro 6 är en del av europeisk lagstiftning som syftar till att göra bilar mer miljövänliga genom att begränsa deras avgasutsläpp. Lagstiftningen anger gränser för hur mycket kväveoxid- (NOx) och kolvätegaser som ett vägfordon får släppa ut per kilometer.

Enligt den nya Euro 6-lagstiftningen gäller olika begränsningar för bensin- och dieselbilar. För dieselbilar har den tillåtna nivån för NOx-utsläpp sänkts till 80 mg/km (från 180 mg/km), medan den tillåtna nivån för kolväteutsläpp har sänkts till 170 mg/km (från 230 mg/km). För bensinbilar ligger den tillåtna nivån för NOx-utsläpp kvar på 60 mg/km, medan den tillåtna nivån för kolväteutsläpp är kvar på 100 mg/km.

Precis som andra biltillverkare är Jaguar förpliktigade enligt lag att uppfylla dessa nya bestämmelser senast följande datum:


  • Från och med den 1 januari 2015 måste alla nylanserade fordon uppfylla Euro 6-standarder. Detta omfattar alla nya modeller på marknaden, till exempel JAGUAR XE

  • Fordon som redan finns till försäljning måste uppfylla Euro 6 senast den 1 september 2015, men:

  • Individuella fordon som redan finns till försäljning och som byggdes av, och lämnade tillverkaren, före den 1 juni 2015 får fortsätta att säljas fram till den 1 september 2016. Tillverkaren måste emellertid ansöka om undantag i dessa fall.

FÖRBÄTTRING AV UTSLÄPPSSTANDARDER FÖR BENSIN- OCH DIESEL 2000 - 2014

Tekniska förbättringar har bidragit till lägre fordonsutsläpp under de senaste 15 åren. Sedan 2000 har NOx-gränser för dieselmotorer reducerats med 84 % och partiklar med 90 %.

Tabellen nedan visar reduktionerna:

DIESEL- ELLER BENSINMOTORER: ALLT DU BEHÖVER VETA

Både diesel- och bensinmotorer har utsläpp som påverkar miljön. Under senare år har fordonsindustrins stora investeringar i motorer som använder dessa bränslen lett till en minskad miljöpåverkan. Jaguar satsar på investeringar i en rad olika bränsletyper för att fortsätta dessa framsteg.
Valet mellan bensin och diesel är personligt. Du kan behöva ta hänsyn till ekonomiska faktorer som pris och driftskostnader, livsstilsfaktorer som hur ofta och hur långt du kör, eller miljösynpunkter.

-Idag har dieselmotorer cirka 25 % bättre bränsleekonomi och mindre CO2-utsläpp än motsvarande bensinmotorer.

-De senaste dieselbilarna är renare än någonsin, med avancerade filter som fångar upp kolväten, kolmonoxid och 99 % av alla sotpartiklar.

-Sedan 2002 har köpare som valt diesel hindrat nästan 3 miljoner ton CO2 från att komma ut i atmosfären.

-Dieseldrivna bilar har normalt lägre total ägandekostnad (med hänsyn tagen till bränslekostnader, servicekostnader, begagnatvärde och beskattning) än bensindrivna bilar.

JAGUARS DIESELLÖFTE

-På Jaguar har vi satsat på utveckling av ny teknik – till exempel Ingenium-motorn – för att göra våra bilar mer miljömässigt hållbara.

-Om du köper en dieselbil från Jaguar kan du känna dig trygg med att den uppfyller alla EU-utsläppsstandarder. Våra modeller använder den senaste tekniken för att kontrollera utsläpp och hjälpa till att uppfylla riktvärden för luftkvalitet och CO2.

-Vår avancerade avgasefterbehandling, med selektiv katalytisk reduktion (SCR), finns i alla bilar från 2016 och kommer att säkerställa att våra bilar uppfyller Euro 6 NOx-standarder.

VAD ÄR SELEKTIV KATALYTISK REDUKTION, OCH HUR HJÄLPER DET?

Selektiv katalytisk reduktion är ett efterbehandlingssystem som är aktivt i avgaserna och som omvandlar NOx-gaser till mindre skadliga gaser eller vatten. Detta är möjligt med hjälp av AdBlue®, en särskild dieselavgasvätska (DEF). DEF är en vattenhaltig urea-lösning (bestående av 32,5 % urea och 67,5 % avjoniserat vatten) som sprutas in i avgasflödet. Denna process producerar ammoniak, som i sin tur bryter ner upp till 98 % av kväveoxiderna till kväve eller vatten. Det behövs bara en mycket liten mängd DEF för att processen ska fungera.

INGENIUM-MOTOR

XE är först ut med Jaguars nya motorfamilj - Ingenium. Denna spjutspetsteknik kommer att förse hela Jaguar-programmet med bensin- och dieselmotorer. XE finns med två fyrcylindriga dieslar på 2,0 liter – en enhet med 163 hk som är den mest bränsleeffektiva Jaguaren någonsin, och en version med 180 hk.

SE FILMEN
yt:wJAJ_gSByQY
FÖRDELAR FÖR JAGUAR-ÄGARE

-Miljövänligt. Enkelt uttryckt - att minska de skadliga avgasutsläppen från Jaguarer är bättre för miljön.

-Undantag från stränga miljözoner. Från och med den 7 september 2020 kommer förare av dieselbilar som inte uppfyller EU6-utsläppsstandarder att tvingas betala GBP 12,50 per dag för att köra genom centrala Londons nya stränga miljözon (Ultra Low Emissions Zone).

LÄS MER
VAD MER BETYDER DETTA FÖR DIG?

För att systemet med selektiv katalytisk reduktion ska fungera måste AdBlue®-nivåerna i bilens DEF-tank vara tillräckliga. Varje bils DEF-tank har utformats för att behovet av påfyllning ska begränsas utanför ordinarie serviceintervaller. I helt nya XF och XE räcker i genomsnitt en liter DEF till cirka 88 mils körning. I F-PACE räcker en liter DEF till cirka 64 mil (detta kan dock variera beroende på körstil). DEF-tankens storlek varierar mellan 9 och 17 liter beroende på modell, vilket innebär att du kan köra omkring 800 till 1 500 mil innan du behöver fylla på tanken. Se din modells handbok för ytterligare information om DEF-tanken i din bil.

DEF/AdBlue-påfyllningar mellan ordinarie servicetillfällen ingår i alla serviceavtal för Jaguars dieselbilar och kan utföras hos alla auktoriserade Jaguar Land Rover-servicecenter. Modeller med Ingenium-motorer kan även behöva en påfyllning innan det är dags för nästa service.

LÄS MER
HUR VET JAG NÄR MINA DEF-NIVÅER ÄR LÅGA?

Systemet för selektiv katalytisk reduktion övervakar hela tiden nivåerna i DEF-tanken. Du får flera varningar när låga DEF-nivåer registreras. Den första varningen visas cirka 240 mil innan tanken är tom, och den andra varningen visas ca 150 mil innan tanken är tom. När drygt 80 mil återstår får du en varning som upplyser om att bilen inte kommer att kunna startas om tanken inte fylls på innan nedräkningen når noll. En sista varning visas 16 mil innan tanken är tom. När nedräkningen når 0 km kommer bilen inte att kunna startas igen när du har stängt av motorn – detta i enlighet med gällande lagstiftning.

Motsvarande övervakning sker också av DEF-kvalitet och flödeshastighet. Du meddelas om systemet upptäcker undermålig DEF-kvalitet eller ett funktionsfel. Vid första varningen har du ca 85 mil på dig att åtgärda problemet. Återigen kommer bilen inte att kunna startas igen om du inte vidtar åtgärder inom denna perioden.

*AdBlue®-förbrukningen beror på körstil, och angivna värden är endast indikationer

Motsvarande övervakning sker av DEF-kvalitet och flödeshastighet. Du meddelas om systemet upptäcker undermålig DEF-kvalitet eller ett funktionsfel. Vid första varningen har du ca 85 mil på dig att åtgärda problemet. Återigen kommer bilen inte att kunna startas igen om du inte vidtar åtgärder inom denna period.

HUR FYLLER JAG PÅ DEF-TANKEN ELLER ÅTGÄRDAR ETT FEL?

Utanför ordinarie serviceintervaller finns det två sätt att fylla på din bils DEF-nivåer:


  • I Jaguars serviceavtal ingår gratis DEF/AdBlue®-påfyllningar mellan ordinarie servicetillfällen hos våra auktoriserade Jaguar Land Rover-servicecenter

  • Alternativt kan du ringa din återförsäljare för påfyllning till rekommenderad nivå

  • Här hittar du ditt närmaste servicecenter


Du kan även själv fylla på DEF om nivåerna är farligt låga. Det ger dig tid att ordna med professionell påfyllning.

  • Du behöver köpa två Land Rover-godkända AdBlue®-påfyllningsflaskor hos någon av Jaguar Land Rovers återförsäljare eller i en vanlig bildelsbutik. Se till att du köper en vätska som uppfyller antingen standarden ISO 22241-1 eller DIN 70070.

  • Du kan tryggt förvara DEF i din bil vid temperaturer mellan -11 °C och 25 °C.

  • Se din bils handbok för exakta anvisningar om hur påfyllning sker.


Du måste kontakta din återförsäljare om ett problem upptäcks avseende DEF-kvalitet eller flödeshastighet i din bil.

DEF_TANK

VILKA MODELLER PÅVERKAR DETTA?För att EU6-standarder ska kunna uppfyllas kommer alla modeller med dieselmotor att utrustas med systemet för selektiv katalytisk reduktion från årsmodell 2016 och framåt.
Prata med din lokala återförsäljare för mer information

ORDLISTA OCH VANLIGA FRÅGOR

Vad är NOx?
NOx är förkortningen för kväveoxid, som är en kemisk förening av kväve och syre. Vid höga temperaturer, till exempel när bränsle förbränns i luft, genomgår kväve och syre en rad kemiska reaktioner som tillsammans bildar NOx.

Vad är dieselpartikelämne?
Dieselpartikelämne är en komplex blandning av fasta och flytande partiklar som finns i avgaser. Dessa partiklar varierar mycket i storlek, sammansättning och ursprung, men de består framför allt av mycket små sotpartiklar som genereras vid förbränning.

Hur visar tillverkare att de uppfyller de europeiska utsläppsstandarderna?
Fordon testas regelbundet i laboratorium enligt en rad branschomfattande lagstadgade procedurer och i närvaro av en oberoende myndighet. Dessutom är tillverkare skyldiga att med jämna mellanrum testa nytillverkade bilars prestanda och överensstämmelse, för att säkerställa att bilarnas utsläppsstyrning är effektiv och fungerar som den ska.

Jag har läst att bilar överskrider de europeiska utsläppsstandarderna vid verklig körning. Vad beror det på?
De nuvarande branschomfattande procedurerna för laboratorietester är ett ytterst repetativt och standardiserat sätt att mäta bilars utsläppsegenskaper. Men i praktiken kan förhållanden som förekommer vid verklig körning – till exempel miljöförhållanden, trafik, väghastigheter och personlig körstil – variera mycket mer och påverka en bils utsläppsegenskaper.

Utvecklingen av testprocedurerna har inte hållit samma takt som framstegen inom fordonsdesign och funktionalitet. För att åtgärda denna brist är en ny laboratoriebaserad testprocedur under utveckling, och laboratorietestning kommer att kompletteras med ett test för mätning av utsläpp vid verklig körning (vanligen förkortat med RDE, ”Real-world Driving Emissions”). RDE-testet kommer kräva att tillverkare mäter bilars utsläppsegenskaper under verkliga förhållanden.

Vilka hälsoeffekter har diesel?
Vetenskapen håller på att utvecklas och det är viktigt att notera att det finns många källor till dessa föroreningar som exempelvis partiklar och kväveoxid. Dieselmotorer är bara en av alla dessa källor. Vi är övertygade att de Jaguar-bilar som vi bygger idag har dramatiskt minskade utsläppsnivåer. Luftens kvalitet kan dock bara förbättras konsekvent genom samarbete med industri, stat, vetenskap och konsumenter.

Vad är ett dieselpartikelfilter (DPF)?
Alla våra dieselmotorer är utrustade med ett dieselpartikelfilter (DPF). DPF ingår i avgasreningssystemet som din bil är utrustad med. DPF avlägsnar upp till 99 % av alla mikropartiklar av kol (sot) innan de lämnar avgasröret. Detta sker genom att partiklarna filtreras ut och sedan lagras tills de förbränns automatiskt och filtret töms.


Jag kör i stadsmiljö. Är detta ett problem med en dieselbil?
Körning i stadsmiljö är inget att oroa sig över. Till skillnad från ett vanligt filter som måste bytas regelbundet är ett DPF konstruerat för att regenereras – eller rensa sig självt – för att bibehålla sin effektivitet. Denna regenereringsprocess sker automatiskt medan bilen körs. I vissa fall, t.ex. om du mest kör korta sträckor eller i låga hastigheter, kan systemet inte uppnå den temperatur som krävs för regenerering av DPF. I så fall tänds en gul lampa på förarens instrumentpanel. Om det sker behöver bilen köras i 20 minuter med en konstant hastighet av minst 72 km/h för att säkerställa att systemet regenereras.

BOKA SERVICE
Boka en servicetid för din Jaguar online.
BRUKSANVISNINGAR OCH INSTRUKTIONSBÖCKER
Visa och ladda ner din Jaguars handbok, instruktionsböcker och videobruksanvisningar.
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Sök efter en Jaguar-återförsäljare nära dig.
TILLBEHÖR
Ge din Jaguar en personlig touch med hjälp av vårt stora utbud av tillbehör.